top of page

הוראה מתקנת

הוראה מותאמת (הוראה מתקנת) היא הוראה המותאמת ספציפית לקשיים הלימודיים ולהיבטים הרגשיים והחברתיים של התלמיד

מטרתה של ההוראה המותאמת לסייע לתלמידים מתקשים בכל הגילאים בהתמודדות עם דרישות בית הספר

ההוראה המותאמת מתבצעת במסגרת שיעורים פרטניים, ונועדה לטפל באופן ממוקד בקשיים בהם נתקלים הילדים בלמידה,בקריאה, כתיבה או חשבון.

הטיפול מתקדם בקצב של הילד, בעזרת שיטות לימוד ייחודיות, ומאפשר לילד לרכוש מיומנויות בסיסיות אותן התקשה לרכוש בביה"ס.

הוראה מותאמת עוזרת לילד להתקדם ולצמצם פערים, במטרה לסייע לו להצטרף לקצב הלימוד בכיתה

בנוסף, נוכל להציע לילדים שלא הצליחו לרכוש את הקריאה ברמה של קוראים מיומנים את התכנית "קריאה בהנעה"

תכנית זו פותחה ע"י מיכל רנגיני, מורה לחינוך מיוחד והוראה מתקנת, מתוך ניסיון לתת מענה לילדים שלא הצליחו לרכוש את הקריאה למרות מאמצים רבים ושיטות לימוד שונות.

השיטה מתאימה לילדים עם קשיי שפה, שליפה וקשב, מתבססת על הערוץ התנועתי ומאפשרת לילדים לשמר את הידע בזיכרון לטווח ארוך ובעיקר לשלוף אותו בצורה אוטומטית.

השיטה מבוססת על מחקרים, המוכיחים את יעילותה של התנועה להפנמת למידה לטווח הארוך. החיבור שנעשה בין התנועה לקריאה, הוא שיטה חדשה שהוכיחה את עצמה וסייעה למאות ילדים להגיע לקריאה משמעותית ומדויקת. שלבי האימון מדורגים, הם תוכננו בקפידה רבה על מנת שהקריאה תיחרט במוחו של הילד, ושיוכל לקרוא בקלות ללא תלות בפיענוח מתיש .

Call 

0547809060

050-7304053

Email 

Follow

  • Facebook
bottom of page